Regulamin Marboss E-Point:

Warunki ogólne

1. Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Marboss E-pointdostępnego pod adresem www.marboss.eu/e-point

2. Korzystając ze strony Marboss E-pointi/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

3. Właścicielem Sklepu Internetowego Marboss.eu jest firma Marboss Przemysław Balon , z siedzibą na ul. Zawale 16, 34-123 Chocznia, NIP: 5512404140 , Regon: 121304893 zwanym w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”.

4. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet od podmiotów zwanych w dalszej części Regulaminu „Kupującym”, który w sklepie internetowym dysponuje swoim Kontem Klienta.

5. Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronach Marboss.eu są własnością Sprzedającego. Jakiekolwiek wykorzystanie strony Marboss.eu lub jej zawartości, w tym kopiowanie, dystrybucja lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Sprzedającego.

Usługi:

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Marboss E-point oraz świadczy usługę „Newsletter”.

2. Zamówienie w Sklepie Internetowym odbywa się za pomocą interaktywnego formularza umożliwiającego Kupującym dokonania zakupu wybranego towaru.

3. Świadczone przez Sprzedawcę Usługi elektroniczne są bezpłatne i odejmują: Konto Klienta, Interaktywny Formularz, Newsletter.

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym Marboss E-point bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).

3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: epoint@marboss.eu lub też pisemnie na adres: ul. Zawale 16, 34-123 Chocznia.

7. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela sklepu oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Zamówienia:

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Marboss E-point.

2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 40 sztuk tego samego lub podobnych towarów bez wcześniejszego kontaktu ze sklepem. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Przedsiębiorcę jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 2000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.

4. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej Marboss E-point.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty złożonej przez Kupującego.

8. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 12 lit. g.

9. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu Marboss E-point podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

Czas realizacji oraz koszty dostawy:

1. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty od Kupującego o czym informowany jest drogą e-mail.

2. Czas realizacji zamówienia podany jest w informacji na stronie głównej oraz w trakcie procesu zamówienia, w zależności od wybranej przez Kupującego opcji.

3. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyniku siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Marboss E-point, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Kupującego, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.

4. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską.

5. Cennik dostaw znajdziecie państwo w działach na naszej stronie głównej.

6. Sklep Marboss E-point  wystawia fakturę VAT na zakupiony towar.

7. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Kupującego, Marboss.eu dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Kupującego. W sytuacji trzykrotnego nieodebrania zamówionego towaru Marboss.eu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Kupującego oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacji konta Klienta). Gdy nastąpi odstąpienie od umowy Marboss E-point  zwróci Kupującemu płatność za towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Marboss E-point zmuszony był ponieść.

8. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego, koszty zwrotu przesyłki na adres magazynu Marboss E-point, ponosi w całości Kupujący.

9. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia Marboss.eu o tym fakcie pisząc na adres epoint@marboss.eu z dopiskiem w tytule wiadomości „uszkodzenie w transporcie”.

10. Odbiór osobisty jest dostępny tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Odbiór osobisty możliwy tylko w siedzibie firmy która znajduje się pod adresem:

Marboss.eu

ul. Zawale 16

34-123 Chocznia

Woj. Małopolskie

Polska

Sposób i termin zapłaty:

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności: (1) przelewem bankowym, (2) gotówką przy odbiorze – ale tylko na terenie Polski (3)poprzez serwis płatności PayPal, (4) poprzez serwis płatności Przelewy 24. W wszystkich przypadkach Kupującego obowiązuje regulamin wymienionych serwisów płatniczych.

2. Dane do przelewu:

Marboss Przemysław Balon

ul. Zawale 16

34-123 Chocznia

z dopiskiem E-Point

Ing Bank śląski

nr konta: 26 1050 1100 1000 0091 4513 1497

Swift: INGBPLPW

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.) Rękojmia a cięte materiały.

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Tkaniny cięte na metry nie podlegają zwrotowi! Jest to PRODUKT NIEPREFABRYKOWANY – nie podlegający zwrotowi.Dlatego prosimy o rozważne zakupy – w przypadku pomyłki lub spraw spornych prosimy o kontakt biuro@marboss.eu

2. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu dostępnym w dziale reklamacji lub dołączonym do potwierdzenia zamówienia przesłanego  mailowo. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres: Marboss.eu ul. Zawale 16, 34-123 Chocznia lub na adres mailowy epoint@marboss.eu.

4. W przypadku dokonywania zwrotu towarów należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość na adres: epoint@marboss.eu. Treść powinna zawierać numer zamówienia oraz przyczynę zwrotu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu. Wypełnienie formularza zwrotu lub inny sposób podania wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania zamówienia oraz Kupującego jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy i zwrotu towaru oraz dokonania przez Marboss E-point zwrotu płatności. Marboss E-point nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie przez Kupującego danych koniecznych i wystarczających dla prawidłowej jego identyfikacji.

5. Termin odesłania zwracanego towaru jaki przysługuje Kupującemu to 14 dni na jego odesłanie do Sprzedającego, liczone od daty odstąpienia od umowy.

6. Marboss.eu, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Wystarczy, aby klient przesłał na podany adres e-mail z numerem konta oraz informacją o przyczynie zwrotu.

7. Marboss.eu nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Marboss.eu.

8. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Kupujący odpowiedzialny jest za zwrot produktu w niezmienionym stanie, ze wszystkimi dodatkami do niego dołączonymi.

9. Marboss E-point zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.

10. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego, ponosi on koszty przesyłki zwrotnej, chyba że zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Marboss E-point.

11. Marboss.eu nie odpowiada za niedostarczenie produktu na skutek nieprawidłowo podanego przez Użytkownika adresu; zobowiązuje się jednak do zawiadomienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o próbie dostarczenia zamówienia.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje:

1. Szczegółowy opis procesu reklamacyjnego oraz metod rozpatrywania znajduje się w dziale reklamacje na stronie głównej.

2. Instrukcja ta stanowi integralną cześć regulaminu.

Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowy opis sposobu ochrony danych osobowych oraz polityka cookies znajduje się w dziale Bezpieczeństwo i polityka Cookies na stronie głównej.

2. Informacje te stanowią integralną cześć regulaminu.

Prawa i obowiązki stron:

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Marboss E-point oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu.

4. Marboss.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Kupujący będą informowani na stronie głównej Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Marboss E-point, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie głównej Sklepu Internetowego. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu muszą być prowadzone na zasadach dotychczasowych. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.